Giá tôm thẻ, giá tôm sú 1 tháng 03 năm 2023

 TÔM THẺ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 70 con  122.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 1-03-2023
Size 60 con  132.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 1-03-2023
Size 50 con 140.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 1-03-2023
TÔM THẺ
Size 20 con 260.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 25 con 200.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 30 con 168.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 40 con 145.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 50 con 133.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 60 con 125.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 100 con 104.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
TÔM SÚ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 20 con 400.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 30 con 290.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 40 con 190.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 50 con 140.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 60 con 120.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Cá tra size 30-35 con/kg 30.000 Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ 14-02-2023
Cá lóc size trên 600gr  45.000 Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh 14-02-2023
Diêu hồng size 30-40  40.000 Đ.Tháp, A.Giang, V.Long 14-02-2023
Rô phi size 500-600 gr 38.000 Đ.Tháp 14-02-2023
Trê vàng size 6-7con/kg 34.000 Đ.Tháp 14-02-2023
Cá rô size 3-5 con/kg 29.000 C.Thơ, Hậu Giang 14-02-2023
ẾCH

Giá tôm thẻ, giá tôm sú 14 tháng 02 năm 2023

 TÔM THẺ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 70 con  115.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 14-02-2023
Size 60 con  124.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 14-02-2023
Size 50 con 137.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 14-02-2023
Size 40 con  167.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 14-02-2023
Size 30 con 200.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 14-02-2023
Size 20 con 240.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 14-02-2023
TÔM THẺ
Size 20 con 270.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 25 con 220.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 30 con 190.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 40 con 160.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 50 con 132.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 60 con 122.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 100 con 97.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
TÔM SÚ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 20 con 400.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 30 con 270.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 40 con 190.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 50 con 140.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 60 con 120.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Cá tra size 30-35 con/kg 30.000 Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ 14-02-2023
Cá lóc size trên 600gr  45.000 Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh 14-02-2023
Diêu hồng size 30-40  40.000 Đ.Tháp, A.Giang, V.Long 14-02-2023
Rô phi size 500-600 gr 38.000 Đ.Tháp 14-02-2023
Trê vàng size 6-7con/kg 34.000 Đ.Tháp 14-02-2023
Cá rô size 3-5 con/kg 29.000 C.Thơ, Hậu Giang 14-02-2023
ẾCH

Giá tôm thẻ, giá tôm sú 04 tháng 02 năm 2023

 TÔM THẺ ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 25 con 230.000 Trà Vinh 04-02-2023
Size 30 con 195.000 Trà Vinh 04-02-2023
Size 40 con 160.000 Trà Vinh 04-02-2023
Size 50 con 133.000 Trà Vinh 04-02-2023
Size 20 con 270.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 04-02-2023
Size 25 con 220.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 04-02-2023
Size 30 con 183.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 04-02-2023
Size 40 con 148.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 04-02-2023
Size 50 con 127.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 04-02-2023
Size 60 con 114.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 04-02-2023
Size 100 con 87.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 04-02-2023
TÔM SÚ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 20 con 400.000 Trà Vinh 04-02-2023
Size 30 con 260.000 Trà Vinh 04-02-2023
Size 40 con 180.000 Trà Vinh 04-02-2023
Size 50 con 140.000 Trà Vinh 04-02-2023
Size 60 con 120.000 Trà Vinh 04-02-2023

Giá tôm thẻ, giá tôm sú ngày 05 tháng 01 năm 2023

 TÔM THẺ ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 25 con 230.000 Trà Vinh 05-01-2023
Size 30 con 195.000 Trà Vinh 05-01-2023
Size 40 con 155.000 Trà Vinh 05-01-2023
Size 50 con 128.000 Trà Vinh 05-01-2023
Size 20 con 272.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 05-01-2023
Size 21-22 con 262.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 05-01-2023
Size 25 con 220.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 05-01-2023
Size 30 con 186.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 05-01-2023
Size 40 con 152.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 05-01-2023
Size 50 con 127.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 05-01-2023
Size 60 con 112.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 05-01-2023
Size 70 con 107.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 05-01-2023
Size 80 con 102.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 05-01-2023
TÔM SÚ  ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 25 con 290.000 Trà Vinh 05-01-2023
Size 30 con 270.000 Trà Vinh 05-01-2023
Size 40 con 170.000 Trà Vinh 05-01-2023
Size 50 con 120.000 Trà Vinh 05-01-2023

Cập nhật