Giá tôm thẻ, giá tôm sú 16 tháng 06 năm 2023

 TÔM THẺ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 20 con  195.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 16-06-2023
Size 25 con  135.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 16-06-2023
Size 30 con 118.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 16-06-2023
TÔM THẺ
Size 20 con 190.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 16-06-2023
Size 25 con 135.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 16-06-2023
Size 30 con 113.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 16-06-2023
Size 40 con 99.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 16-06-2023
Size 50 con 93.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 16-06-2023
Size 60 con 90.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 16-06-2023
TÔM SÚ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 20 con 250.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 16-06-2023
Size 30 con 170.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 16-06-2023
Size 40 con 140.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 16-06-2023
Size 50 con 125.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 16-06-2023
Cá tra 27.000 Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ 16-06-2023
Cá lóc  44.000 Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh 16-06-2023
Diêu hồng  32.500 Đ.Tháp, A.Giang, V.Long 16-06-2023
Rô phi 35.000 Đ.Tháp 16-06-2023
ẾCH
Ếch trại 58.000 16-06-2023

Giá tôm thẻ, giá tôm sú 24 tháng 05 năm 2023

 TÔM THẺ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 25 con  140.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 24-05-2023
Size 30 con  115.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 24-04-2023
Size 40 con 102.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 24-05-2023
TÔM THẺ
Size 20 con 195.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 24-05-2023
Size 25 con 138.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 24-05-2023
Size 30 con 116.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 24-05-2023
Size 40 con 98.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 24-05-2023
Size 50 con 90.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 24-05-2023
Size 60 con 85.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 24-05-2023
TÔM SÚ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 20 con 250.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 24-05-2023
Size 30 con 170.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 24-05-2023
Size 40 con 140.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 24-05-2023
Size 50 con 125.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 24-05-2023
Cá tra 27.000 Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ 24-05-2023
Cá lóc  44.000 Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh 24-05-2023
Diêu hồng  32.500 Đ.Tháp, A.Giang, V.Long 24-05-2023
Rô phi 35.000 Đ.Tháp 24-05-2023
ẾCH
Ếch trại 58.000 24-05-2023

Giá tôm thẻ, giá tôm sú 27 tháng 04 năm 2023

 TÔM THẺ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 20 con  165.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 27-04-2023
Size 30 con  135.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 27-04-2023
Size 40 con 115.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 27-04-2023
TÔM THẺ
Size 20 con 220.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 27-04-2023
Size 25 con 165.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 27-04-2023
Size 30 con 128.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 27-04-2023
Size 40 con 111.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 27-04-2023
Size 50 con 107.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 27-04-2023
Size 60 con 100.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 27-04-2023
Size 100 con 90.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 27-04-2023
TÔM SÚ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 20 con 300.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 27-04-2023
Size 30 con 240.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 27-04-2023
Size 40 con 170.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 27-04-2023
Size 50 con 130.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 27-04-2023
Cá tra 28.500 Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ 27-04-2023
Cá lóc  46.000 Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh 27-04-2023
Diêu hồng  44.500 Đ.Tháp, A.Giang, V.Long 27-04-2023
Rô phi 35.000 Đ.Tháp 27-04-2023
ẾCH
Rô phi 59.000 27-04-2023

Giá tôm thẻ, giá tôm sú 1 tháng 03 năm 2023

 TÔM THẺ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 70 con  122.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 1-03-2023
Size 60 con  132.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 1-03-2023
Size 50 con 140.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 1-03-2023
TÔM THẺ
Size 20 con 260.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 25 con 200.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 30 con 168.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 40 con 145.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 50 con 133.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 60 con 125.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 100 con 104.000 K. Giang, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
TÔM SÚ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 20 con 400.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 30 con 290.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 40 con 190.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 50 con 140.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Size 60 con 120.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 1-03-2023
Cá tra size 30-35 con/kg 30.000 Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ 14-02-2023
Cá lóc size trên 600gr  45.000 Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh 14-02-2023
Diêu hồng size 30-40  40.000 Đ.Tháp, A.Giang, V.Long 14-02-2023
Rô phi size 500-600 gr 38.000 Đ.Tháp 14-02-2023
Trê vàng size 6-7con/kg 34.000 Đ.Tháp 14-02-2023
Cá rô size 3-5 con/kg 29.000 C.Thơ, Hậu Giang 14-02-2023
ẾCH

Giá tôm thẻ, giá tôm sú 14 tháng 02 năm 2023

 TÔM THẺ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 70 con  115.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 14-02-2023
Size 60 con  124.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 14-02-2023
Size 50 con 137.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 14-02-2023
Size 40 con  167.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 14-02-2023
Size 30 con 200.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 14-02-2023
Size 20 con 240.000 Sóc Trăng, Bạc Liêu 14-02-2023
TÔM THẺ
Size 20 con 270.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 25 con 220.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 30 con 190.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 40 con 160.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 50 con 132.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 60 con 122.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 100 con 97.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
TÔM SÚ OXY ĐƠN GIÁ/KG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY BÁO GIÁ
Size 20 con 400.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 30 con 270.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 40 con 190.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 50 con 140.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Size 60 con 120.000 S. Trăng, B. Liêu, C. Mau 14-02-2023
Cá tra size 30-35 con/kg 30.000 Đ.Tháp, A.Giang, C.Thơ 14-02-2023
Cá lóc size trên 600gr  45.000 Đ.Tháp, A.Giang, T.Vinh 14-02-2023
Diêu hồng size 30-40  40.000 Đ.Tháp, A.Giang, V.Long 14-02-2023
Rô phi size 500-600 gr 38.000 Đ.Tháp 14-02-2023
Trê vàng size 6-7con/kg 34.000 Đ.Tháp 14-02-2023
Cá rô size 3-5 con/kg 29.000 C.Thơ, Hậu Giang 14-02-2023
ẾCH

Cập nhật